FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Vztahy podniku k dalším ekonomickým subjektům

  1. Vztahy podniku k dalším ekonomickým subjektům

  Odběratelsko-dodavatelské vztahy - dodávka věci, poskytnutí služby), finanční (úhrada dodávky) a stránku informační (doklady – dodací listy, faktury). Tyto vztahy jsou upraveny Občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

  Dodavatel ---poptávka---Odběratel

   Dodavatel---nabídka---→ Odběratel

  Poptávka – nezávazná, projevuji zájem o koupi určité věci, zboží či služby, nevyplývá nám z ní žádná povinnost

  Nabídka – opět nezávazná, odpovídá-reaguje na poptávku, zasíláme prospekty, katalogy apod. nabízeného výrobku, kde je popsán, je uvedena cena i včetně DPH, dodací lhůta a jiné

  Zákon nabídky = s rostoucí cenou roste i nabídka

  Zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka

  Dodavatel←---objednávka (návrh kupní smlouvy)---Odběratel

  Dodavatel--- ---potvrzení objednávky, uzavření kupní smlouvy---→Odběratel

  Kupní smlouva- závazný doklad, kdy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu určitou věc a převést vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit.

  Náležitosti kupní smlouvy: určení smluvních stran (prodávající, kupující)

  určení předmětu (zboží) – přesně specifikovat

  určení kupní ceny – cenu uvádět číslicí a rovněž slovy (v případě, že se to
  liší, platí vždy částka uvedená slovy

  lze také určit dobu a místo plnění, záruky, způsob balení, doprava apod.

  -smlouvu lze uzavřít písemně, ústně nebo konkludentním způsobem (mlčením = pokud si neobjednané zboží necháme, nevrátíme ho = souhlas s uzavřením obchodu=povinnost uhradit)

  Povinnost prodávajícího: dodat řádně zboží, předat potřebné dokumenty, umožnit nabytí vlastnického práva, uchovat zboží dokud si ho kupující nepřevezme

  Povinnost kupujícího: zaplatit kupní cenu, převzít a prohlédnout dodávku zboží

  Uzavřením smlouvy vznikají obchodně-právní odpovědnosti:

  1. a) Odpovědnost za škodu- jakákoliv majetková újma vyčíslitelná penězi (např. náhrada ušlého zisku
  2. b) Odpovědnost za prodlení – časové zpoždění proti dohodnutému termínu, může D i O
  3. c) Odpovědnost za vady – dodavatel, respektive zhotovitel odpovídá za vady své dodávky

  Vady členíme na :

  - vady faktické – kvalita nebo kvantita

  - vady právní – porušení práv třetí osoby (kopírování filmů)

  - vady zjevné, skryté, odstranitelné a neodstranitelné

  →možnost reklamace

  Náležitosti: reklamace:

  -popis zjištěné vady dle zápisu o vadách

  -odvolání na doklady

  -návrh řešení: odstranění vad (dodání náhradního zboží, chybějícího zboží, odstranění právních vad, oprava zboží, výměna zboží)

  - sleva

  - odstoupení od smlouvy

  -minimální záruka je 2 roky

  Dodavatel---dodávka (dodací list)---→Odběratel

  Dodací list – náležitosti: označení kupujícího a prodávajícího

  číslo dodacího listu

  datum vyskladnění zásilky

  datum vyhotovení dodacího listu

  číslo objednávky/kupní smlouvy

  popis obsahu dodávky

  -vystaven pro kontrolu, fyzicky musí jít s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží

  Dodavatel---faktura---→Odběratel

  Doklad, který slouží pro zanesení do účetnictví, je potřebný při výpočtu daně DPH, vznik a úhrada závazku.

  Faktura může být: - zálohová (jedná se o platbu předem, a to i v plné výši → následná vyúčtovací fa)

  - při dodávce (fa nebo v hotovosti)

  - po dodávce (fa s určitou dobou splatnosti)

  Náležitosti faktury: - označení účetního dokladu

  - název a jméno odběratele a dodavatele

  - datum vystavení, splatnosti, zdanitelného plnění

  - typ úhrady

  - popis obsahu, cena za jednotku, množství

  Pokud jsme plátci: -DIČ, IČO

  - cena celkem bez DPH

  -výše DPH a celkem DPH

  - cena celkem s DPH

  DP evidujeme v knize došlých faktur-evidence závazků firmy (datum a způsob uhrazení)

  Dodavatel←---přejímka a převzetí zboží---Odběratel

  Přejímka – proces kontroly a přejímání zboží na sklad

  Příjemka – doklad evidující příjem zboží, vystaveno ve skladu odběratele, vztahuje se ke skladovému hospodářství

  Skladní karta – slouží k evidenci pohybu zásob určitého druhu, je vedena dlouhodobě, připisujeme pouze zvýšení nebo snížení stavu

  Výdejka – slouží při výdeji ze skladu

  Dodavatel←---zaplacení faktury---Odběratel

  • fa lze platit hotově (z pokladny, pak vystavujeme VPD) nebo bezhotovostně (bankovní účet, příkaz k úhradě)

  Náležitosti VPD: - označení účastníků

  - peněžní částka, nebo údaj o množství a ceně, cenu slovy

  - datum vyhotovení a uskutečnění účetního případu

  - podpis pokladníka, účetního

  Pokud jsme plátci: -obchodní jméno, IČO, DIČ, částka DPH

  VBú→platba DF→snižujeme závazek za dodavatelem

  Vztah podniku ke svému okolí – podnik má vztahy k ostatním podnikům (dodavatelům a odběratelům, konkurenci, bance), obyvatelstvu (zaměstnanci, odbory, odběratelé, majitelé podniků), stát (státní správa, státní rozpočet, obec).

  Vztah k bance – v bance má podnik uzavřen bankovní účet, prostřednictvím výpisu z bankovního účtu může podnik kontrolovat pohyb peněz

  • banka zprostředkovává platební styk podniku – rozlišujeme hotovostní a bezhotovostní platbu – uskutečňuje se pomocí hotových peněz a bezhotovostní platba

  Vztah podniku k obci – každý podnik je ovlivněn vyhláškami a činností obcí, na jejichž území působí

  Odbory – organizace, spolupráce, kolektivní smlouvy – co řeší, dvě úrovně kolektivních smluv

  Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148