FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetnictví: význam, pojmy a vysvětlení

Účetnictví dokáže dokáže vyjádřit hmotný i nehmotný majetek v penězích. Účetnictví podává informace k dalšímu zpracování pomocí kterého se můžeme rozhodovat. Výsledky účetnictví pak slouží ke stanovení daňové povinnosti vůči daňovému úřadu,případně pro jednání s bankou či dalšími institucemi.

Každá účetní jednotka má povinnost vést účetnictví a zápisy provádí na základě dokladů. Vést účetnictví znamená dodržovat prováděcí vyhlášky a zákony.

Majetek a zdroje majetku

Dlouhodobý majetek: budovy, stroje a auta. DM zachovává svoji podobu a opotřebovává se, ale nespotřebovává.

Oběžný majetek: peněžní prostředky (hotovost a banka), zásoby (materiál, zboží a výrobky), pohledávky (odběratelé). OM mění svoji původní podobu (hodnotu), spotřebovává se.

Koloběh oběžných prostředků: peněžní prostředky -> materiál -> výrobek -> pohledávka -> peněžní prostředky.

Zdroje majetku

Majetek se dělí na vlastní zdroje a cizí zdroje.
Vlastní zdroje: kapitál, fondy a zisky.
Cizí zdroje: závazky vůči dodavatelům (FÚ, soc.poj.,zdrav.poj.) a úvěry (závazky vůči bance).

Aktiva a Pasiva

Aktiva = majetek uspořádaný podle druhů (co máme)
Pasiva = majetek uspořádaný podle toho z jakých zdrojů byl pořízen.

AKTIVA = PASIVA (základní poučka účetnictví)

Součet aktiv a pasiv se vždy rovná, jedná se o různý pohled na majetek. Z pohledu aktiv se jedná o hledisko složení či druhů a z hlediska pasiv je to pohled na zdroje ze kterých byl majetek pořízen.

Přehled o aktivech a pasivech v peněžním vyjádření ke konkrétnímu datu se jmenuje rozvaha. Rozvaha má dvě poloviny: Má dáti a Dal u aktivního účtu se počáteční a konečný stav zapisuje na MD a u pasivního účtu se počáteční i konečný stav zapisuje na stranu DAL.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148