FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetnictví akciové společnosti

  1. Účetnictví akciové společnosti, zahajovací rozvaha, výsledek hospodaření, podíly na zisku

ÚČTOVÁNÍ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost je kapitálová společnost, která je založena minimálně 1 právnickou osobou nebo 2 fyzickými osobami

- základní kapitál této společnosti je tvořen určitým počtem akcií o nominální hodnotě

Akcie = majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva vlastníka (akcionáře) na:

Akcie má:

Jmenovitou hodnotu = hodnota cenného papíru uvedená přímo na cenném papíru

Tržní hodnotu = hodnota, za kterou se cenný papír obchoduje např. na burze

- tržní hodnota závisí na nabídce a poptávce po cenném papíru, na hospodaření akciové společnosti, makroekonomické situaci státu

- rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní cenou se nazývá ažio

Základní kapitál:

- je ze zákona povinný

- minimální výše základního kapitálu je 2 miliony korun nebo 80 000 EUR pokud je a. s. založena bez veřejného úpisu akcií

- pokud je založena veřejným úpisem akcií, pak je minimální výše ZK 20 milionů korun

Vklad společníků:

- je povinný, nominální hodnota akcie ale není zákonem stanovena

- hodnotu upsaných akcií musí akcionář splatit do termínu stanoveného ve stanovách, nejpozději však do 1 roku od vzniku akciové společnosti

Ručení společníků:

- a.s. ručí za závazky společnosti celým majetkem

- akcionáři za závazky společnosti neručí

Zahajovací rozvaha

ZALOŽENÍ akciové SPOLEČNOSTI X VZNIK akciové SPOLEČNOSTI

- akciová společnost je založena sepsáním Zakladatelské listiny (pokud společnost zakládá 1 společník) nebo sepsáním Společenské smlouvy (pokud společnost zakládají 2 a více společníků)

- poté, co je společnost založena, může vzniknout – vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

- ke dni vzniku musí obchodní společnost sestavit ZAHAJOVACÍ ROZVAHU, otevřít účty a začít vést účetnictví

- v zahajovací rozvaze se objeví nový účet – 353 – POHLEDÁVKA ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍKAPITÁL - společníci se upsali ke vkladu, ale ještě vklad nevložili (mohou vložit do 1 roku od založení společnosti) – do doby, než upsaný vklad vloží do společnosti, vzniká společnosti za společníky pohledávka, kterou budeme účtovat na účet 353 (MD)

- o změnách základního kapitálu musí rozhodnout valná hromada

- výše základního kapitálu a jeho změny musí být zapsány v obchodním rejstříku

Ke zvýšení základního kapitálu může dojít:

UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ

- při úpisu nových akcií musí akcionář splatit 10% z upsané hodnoty – tzv. JISTINU

- akciová společnost přijme tuto jistinu, ale akcionáři dosud akcii nevydá (dokud nesplatí celou hodnotu akcie) – proto a.s. vzniká vůči akcionáři závazek (221/379)

Postup účtování:

  1. VBÚ – splacení jistiny z upsaných akcií 221/379
  2. ID – úpis akcií v nominální hodnotě 353/419
  3. ID – zúčtování splacené jistiny 379/353
  4. VBÚ – splacení upsaných akcií na BÚ 221/353
  5. ID – splacení upsaných akcií nepeněžitým vkl. 112/353 nebo 021/353 nebo 022/353
  6. ID – zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 419/411

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

 - základní kapitál lze zvýšit z těchto vlastních zdrojů: 412,413,423,427,428,431

ID – zvýšení ZK z vlastních zdrojů 412(413,423,427,428,431) / 419

ID – zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 419/411

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- základní kapitál lze snížit z důvodu:

- základní kapitál však snížením nesmí nikdy klesnout pod zákonem stanovenou výši

ID – snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty z minulého roku 419/431

ID – snížení základního kapitálu z důvodu úhrady neuhrazené ztráty z min. let 419/429

ID – zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku 411/419

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

- účetní jednotka má hospodářský výsledek z bezprostředně předchozího roku na účtu 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

- pokud je hospodářským výsledkem ZISK, pak má účet 431 počáteční stav na straně DAL (pasivní účet)

- pokud je hospodářským výsledkem ZTRÁTA, pak má účet 431 počáteční stav na straně MD (aktivní účet)

- o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada

- hospodářský výsledek na účtu 431 musí být rozdělen do konce roku

Možnosti rozdělení zisku:

Příděl do rezervního fondu 431/421

Příděl do ostatních fondů 431/423 (427)

Zvýšení základního kapitálu 431/419 - zápis o zvýšení ZK do O.R. 419/411

Příděl společníkům 431/364 - srážková daň z podílu spol. 364/342

Úhrada ztráty z minulých let 431/429

Převod nerozděleného zisku do dalších let 431/428

Možnosti úhrady ztráty:

Z rezervního fondu 421/431

Z ostatních fondů 423 (427)/431

Z nerozděleného zisku minulých let 428/431

Snížením základního kapitálu 419/431 - zápis o snížení ZK do O.R. 411/419

Převodem do dalších let 429/431


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148