FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetní záznamy

Účetní záznamy musejí být průkazné a k tomu je nezbytné doložení účetními doklady.

Pravidla pro účetní záznamy:

Účetní záznamy jsou:

Účetní doklady

Pro účtování jsou nezbytné účetní doklady, které jsou jejich podkladem. Bez účetních dokladů nelze účtovat.

Druhy účetních dokladů:

Příjmový pokladní doklad
Doklad o příjmu do pokladny, vyhotoví pokladník při příjmu hotovosti. Například převod hotovosti z běžného účtu nebo tržba v hotovosti. Zkratka: PPD
Výdajový pokladní doklad
Doklad, který zhotoví pokladník při výdaji hotovosti z pokladny. Patří sem drobné nákupy, výplata mezd v hotovosti, převod hotovosti na bankovní účet. Zkratka: VPD
Vydaná faktura
Doklad pro odběratele, vystavením faktury vznikne v účetní jednotece pohledávka. Vydanou fakturu zaznamenáme v knize vydaných faktur (kniha pohledávek). Zkratka: VF
Došlá faktura
Vyúčtování od dodavatele, na základě DF vzniká závazek, který zaznamenáváme v knize došlých faktur (kniha závazků). Zkratka: DF
Výpis z bankovního účtu
Informace o stavu, případném pohybu peněz na bankovním účtu. Zkratka: VBÚ
Interní doklad
Doklad uvnitř podniku pro operace, které jsou součástí vnitřního procesu. Například převod, výdejka, příjemka. Zkratka: ID

Zákon o účetnictví upřesňuje náležitosti, které musí mít každý doklad:

V případě dokladu sloužící k evidenci DPH je třeba více informací: - to už neukládá zákon o účetnictví, ale zákon o DPH.

Účetní knihy

Deník
Záznamy z hlediska časové posloupnosti, chronologické záznamy.
Hlavní kniha
Do hlavní knihy se zapisují účetní zápisy z věcného hlediska. Všechny záznamy ze všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá (aktivní, pasivní, nákladové či výnosové), zároveň sem patří rozvahové účty na které ÚJ zapisuje majetek, který používá, ale nevlastní.
Knihy analytické evidence
Je skupina knih, např:
  • inventární kniha dlouhodobého majetku
  • kniha DPH
  • kniha pohledávek a závazků
  • pokladní kniha
  • skladní knihy

Opravy účetních záznamů:
Neúčetním způsobem:
- přeškrtnutí, původní zápis musí být viditelný a správný údaj se napíše vedle nebo nad špatný. Osoba, která záznam tímto způsobem upraví přidá svoje jméno, podpis a datum opravy./p>

Účetní způsob:
- na chybnou evidenci se vystaví doklad
- na opravu se vystaví opravný doklad, který bude obsahovat číselný odkaz na původní doklad, aby bylo zřejmé, že oba doklady patří k sobě.

Mezi účetní záznamy patří i výkazy jakou jsou Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148