FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účet 343 - Daň z přidané hodnoty

Účet 343 slouží v účetnictví k vykázání DPH. Stranu MD nebo D vybíráme podle toho zda se jedná o DPH na vstupu nebo na výstupu. DPH účtují pouze plátci DPH a ostatních subjektů se vůbec netýká.

DPH na vstupu

DPH, které se platí s přijatým zbožím, službou či materiálem nebo dlouhodobým majetkem se souhrnně říká DPH na vstupu.

Dokladem, který prokazuje DPH na vstupu bývá nejčastěji přijatá faktura, paragony či splátkový kalendář. DPH na vstupu se vůči finančnímu úřadu vykazuje jako pohledávka.

Strana na kterou se účtuje je 343 MD a v dalších krocích se pokračuje účty na MD 1xx, 5xx či 0xx. Souvztažné zápisy na stranu D jsou 211, 221 či 321 při platbě na fakturu.

DPH na výstupu

DPH, které získáme od zákazníka spolu se zbožím, službou či materiálem apod. Dokladem k prokázání slouží vydaná faktura VF a vůči finančnímu úřadu vykazujeme DPH jako závazek.

DPH na výstupu se účtuje na účet 343 D a v dalších krocích se účtuje na stejnou stranu 6xx. Souvztažným sousedem na druhé straně MD jsou 211 či 311.

Z výše uvedených informací vyplývá, že DPH a účet 343 může být závazkem nebo pohledávkou vůči finančnímu úřadu, záleží na tom jestli je DPH na vstupu (kupujeme polotovor např.) nebo na výstupu (finální prodej zákazníkovi). Vše co se účtuje na 343 musíme pravidelně vykazovat finančnímu úřadu.

Mohou v zásadě vzniknout tři možnosti:

  1. Daň na vstupu < (je menší než) daň na výstupu
    vzniká DAŇOVÁ POVINNOST
  2. Daň na vstupu > (je větší než) daň na výstupu vzniká NADMĚRNÝ ODPOČET
  3. Daň na vstupu = daň na výstupu vzniká rovnováha a nežádáte o vrácení ani neplatíte, nicméně povinnost podat přiznání se nevyhnete

Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení

Daňové přiznání má zákonem předepsanou formu včetně povinných položek. Současný požadavek je elektronické podání ve formátu xml. Současně je nutné nastudovat formulář Kontrolního hlášení a dodržet lhůty pro podání. Pro každou daň má finanční úřad jiný účet. Účtování DPH je velmi proměnlivé a je třeba důsledně sledovat nové aktualizace.

Účet 343 nejčastější účtování
No. Účetni doklad MD D
1. ID příjem nedodaného zboží 504 139
2. ID výdej prodaného zboží ze skladu 504 132
Běžné účtování na účty: 1xx, 211, 221, 321, 5xx, 0xx.

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148