FDK.cz


Státní rozpočet a komunální rozpočty

STÁTNÍ ROZPOČET České republiky je plán hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje Česká národní banka. Přijímání rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech. Státní rozpočet České republiky schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává ministerstvo financí a schvaluje vláda.

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Výdaje státního rozpočtu dělíme na:
Mandatorní výdaje – jedná se o výdaje, které musí vláda ze zákona vyplatit. (dávky sociálního zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na penzijní připojištění)
Kvazimandatorní výdaje – mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, výdaje na armádu.
Ostatní výdaje – výdaje, které chce vláda realizovat.

Porovnáním příjmové a výdajové strany můžeme rozpočet plánovat jako:

ROZPOČTOVÉ ZÁSADY:

ROZPOČTOVÝ PROCES

Návrh rozpočtu projednán ve vládě a parlamentních výborech, zpracuje Ministerstvo financí ČR.
Schvalování rozpočtu – probíhá v několika kolech, Ministerstvo financí ČR předkládá vládě, schvaluje Parlament, není-li návrh rozpočtu schválen, vláda hospodaří podle tzv. rozpočtového provizória (1/12 rozpočtu předešlého roku).
Realizace rozpočtu znamená čerpání rozpočtu.

Kontrola rozpočtu = průběžná, následná, závěrečná
Průběžnou kontrolu provádí ministerstvo financí a předkládá zprávu parlamentu
Následná kontrola – provádí se při zjištění nedostatků
Závěrečná kontrola – vláda a parlament projednávají a schvalují státní závěrečný účet
Následnou a závěrečnou kontrolu

Státní rozpočet za rok 2019 činil: Příjmy státního rozpočtu: 1,523,2 miliard Kč.
Výdaje státního rozpočtu: 1 551,7 miliard Kč.
Schodek: 28,5 miliard Kč.

Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2017
Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Tesco PLC. VLÁDA NAVÍC PLÁNUJE NIŽŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE A VZNIKLÝ SCHODEK ŘEŠÍ NAVÝŠENÍM DLUHOPISŮ.
PŘÍJMY státního rozpočtu cca 1,2 bilionů Kč
VÝDAJE státního rozpočtu 1, 25 bil. Kč
SCHODEK – 60 000 000 000 Kč

Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Více než třetinu příjmů zajišťuje sociální pojištění, včetně příspěvků na politiku zaměstnanosti.

Zbývají nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery, plynoucí především z rozpočtu Evropské Unie (92,9 miliardy Kč).

Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské Unii (40,5 miliardy Kč).

Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce.

Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.

Za rok 2016 = vyrovnaný státní rozpočet.

Otázky: