FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Předmět účetnictví, význam účetnictví

Předmět účetnictví:
-sleduje stav a pohyb veškerého majetku, závazků, kapitálu, náklady, výnosy a výsledek hospodaření

- účetní záznamy se provádějí do účetních knih, jsou to knihy:

Význam účetnictví

Podle tohoto zákona účetnictví musí být:

Podnik může svou činnost evidovat dvojím způsobem:

 1. KLASICKÉ ÚČETNICTVÍ
 2. DAŇOVÁ EVIDENCE

1) KLASICKÉ ÚČETNICTVÍ
- je upraveno zákonem o účetnictví
-musí vést účetní jednotky, které jsou zapsané v obchodním rejstříku

 1. Právnické osoby, obch. společnosti, družstva, státní podniky
 2. Zahraniční osoby podnikající na území ČR
 3. Fyzické osoby, které se dobrovolně zapsali do obchodního rejstříku
 4. Fyzické osoby, jejichž obrat je za posledních 12 měsíců překročen 25 mil. korun
 5. Fyzické osoby, které se dobrovolně rozhodli vést toto účetnictví

2) DAŇOVÁ EVIDENCE
- je upravena zákonem o daně z příjmu
- vedou podnikatelé, kteří mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, neuplatňují výdaje paušálem, jejich obrat za 12 měsíců nepřesáhl 25 milionů korun
- nejsou zapsány v obch. rejstříku

ÚČETNÍ OBDOBÍ:
účetní období je od 1. 1. - 31. 12., existuje také hospodářský rok, který nemusí být totožný s kalendářním rokem (např. od března do února) – používají především zemědělské podniky

DRUHY ÚČTŮ
Druhy syntetických účtů:

 1. Rozvahové – vznikají rozepsáním rozvahy
  1. a) aktivní – počáteční stav na str. MD
   • zde se zapisují přírůstky, veškeré pohyby na dané straně účtu nazýváme OBRATEM
   • zachycujeme KS = PS + přírůstky mínus ÚBYTKY str. D
  2. pasivní – počáteční stav na str. D
   • zde se zapisují přírůstky, veškeré pohyby na dané straně účtu nazýváme OBRATEM
   • zachycujeme KS = PS + přírůstky mínus ÚBYTKY str. MD
 2. Výsledkové – účetní případy, které ovlivňují náklady nebo výnosy - výsledkové proto, že porovnáním výnosů a nákladů, zjistíme hospodářský výsledek – ZISK NEBO ZTRÁTA
  • nákladové
   5. ÚČTOVACÍ TŘÍDA, účtujeme na str. MD
  • b) výnosové
   6. ÚČTOVACÍ TŘÍDA, účtujeme na str. D
 3. Uzávěrkové
  1. počáteční účet rozvažný (účet 701)
   slouží na začátku účetního období k otevření účtů jedná se o zrcadlově obrácenou rozvahu – počáteční účet rozvažný má na straně MD pasiva a na straně D aktiva – je tomu tak proto, že když otvíráme účty, tak aktivní účty mají PS na straně MD, tudíž účet 701 musí být na D a pasivní účty mají počáteční stav na D, tudíž účet 701 je na MD
  2. konečný účet rozvažný (účet 702)
   pomocí tohoto účtu na konci účetního období uzavíráme rozvahové účty, kdy KZ aktivního účtu převedeme ze strany D aktivního účtu na stranu MD účtu 702 a u pasivních účtů převedeme KZ ze strany MD pasivního účtu na stranu D účtu 702
  3. účet zisků a ztrát (účet 710) - (tzv. výsledovka)
   slouží ke zjištění hospodářského výsledku podniku, pomocí tohoto účtu uzavíráme nákladové a výnosové účty, kdy obrat nákladového účtu převedeme ze strany D nákladového účtu na stranu MD účtu 710 a obrat výnosového účtu převedeme ze strany MD výnosového účtu na stranu D účtu 710
 4. Analytické účty
  • sestavují se k libovolným syntetickým účtům (jak k rozvahovým, tak k výsledkovým, a to podle potřeby)
  • např. k účtu 321 – Dodavatelé lze sestavit analytický účet 321100 – Novák a spol., 321200 – Jitex, s.r.o., k účtu 518 – Ostatní služby např. 518100 – Poštovné, 518200 – Telefonní služby apod. k účtu 601 – Tržby za vlastní výrobky – analytické účty 601100 – Tržby za Výrobek A, 601200 – Tržby za Výrobek B atd.
  • poskytují nám ve srovnání se syntetickými účty podrobnější informace, účtujeme na ně pouze jednoduchým zápisem, účtujeme na ně jak v peněžních jednotkách, tak lze i v naturálních jednotkách,
  • Vždy musí platit, že:
   Součet počátečních stavů analytických účtů se musí rovnat počátečnímu stavu příslušného syntetického účtu
  • Součet konečných zůstatků analytických účtů se musí rovnat konečnému zůstatku příslušného syntetického účtu
  • Součet obratů analytických účtů se musí rovnat obratům příslušného syntetického účtu (toto kontrolujeme pomocí tzv. Kontrolní soupisky analytických účtů)

Podvojnost

každý účetní případ musíme zachytit minimálně na 2 účtech a to na jednom účtu na straně MD a na druhé na straně D, VŽDY STEJNOU ČÁSTKOU (pokud bychom nedodrželi princip podvojnosti, nerovnala by se rozvaha) = musí se rovnat ROZVAHA

SOUVZTAŽNOST - účetní příklad nelze zachytit na libovolné účty, ale na účty, které se k danému účetnímu případu vztahují


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148