FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Peníze, ceny a inflace

PENĚŽNÍ SOUSTAVA

Peníze

Je to zvláštní druh zboží, který usnadňuje směnu.

Vlastnosti: jsou přenosné, dělitelné, trvanlivé, relativně stálé, obsahují ochranné prvky.

Vývoj: Na počátku se jako platidlo využívali různé zboží a komodity, později se využívaly drahé kovy. Teď se používají mince a bankovky.

Podoby: bankovky a mince (hotovost), bezhotovostní (v bance).

Funkce: ZÚČTOVACÍ JEDNOTKA – vyjadřuje hodnotu zboží, víme kolik, co stojí.

            PROSTŘEDEK SMĚNY – můžeme se za to koupit jakékoliv zboží.

            UCHOVATELÉ HODNOTY – peníze hned neutratíme, ale někam si je schováváme.

O peníze se stará ČNB, peníze vydává do oběhu a stahuje z oběhu. Při stahování z oběhu je možné ještě 5 let mince nebo bankovky vyměnit.

Ochranné prvky: speciální bankovní papír (textilní látka), vodoznak, metalizovaný proužek (hodnota bankovky, 0,5cm), skrytý obrazec, soutisková značka (průhledka – ČR), vlákna (UV lampa) a různé druhy tiskařských technik.

Peněžní soustava

Bankovní systém je dvoustupňový.

Dělí se na:      CENTRÁLNÍ BANKA

                        OSTATNÍ BANKY   - specializované banky

                                                           - obchodní banky

Centrální banky

Řídí se pokyny Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem).

V čele banky je guvernér a je jmenován prezidentem. Funkční období je 5 let a může být zvolen 2x. Pod sebou má 2 vice guvernéry a 4 vedoucí pracovníky = BANKOVNÍ RADA.

Úkoly: Určování a provádění měnové politiky – cílem ej stabilita Kč.

- Povinné minimální rezervy – částka peněz, kterou do centrální banky ukládají  ostatní banky, jako rezervu. V případě krachu slouží k vyplácení peněz pro klienty.

- Diskontní sazba - úrok, za který centrální banka poskytuje úvěr ostatním bankám.

            Emise peněz – vydávání peněz

            Operace na volném trhu – nákup a prodej CP

            Určuje maximální a minimální hranici úrokových sazeb

            Banka bank – uděluje licence bankám, aby zde mohli fungovat a má nad nimi dohled.

Clearing – zprostředkovává bezhotovostní platby mezi jednotlivými bankami v ČR i v zahraničí.

Vede státní rozpočet

Spravuje dluh ČR

Vyhlašuje oficiální kurz koruny k ostatním měnám

Spravuje státní zlaté rezervy

Vede státní rezervy v cizích měnách

Reprezentuje ČR v mezinárodních finančních institucích

Pojišťovnictví

Řeší minimalizaci rizik ekonomických a neekonomických činností člověka

Pojišťovny – Česká pojišťovna, Alianz, Kooperativa, Uniqua, Generali, pojišťovna ČSOB…

POVINNÉ ZE ZÁKONA – zajišťují sociální jistoty občanům a ochraňuje občany před škodou, kterou způsobí jiný občan motorovým vozidlem.

Zákonné sociální pojištění osob (česká správa sociálního zabezpečení), zákonné zdravotní pojištění (ZP), zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla (povinné ručení), zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění zaměstanvatele proti škodám způsobenými zaměstnanci.

DOBROVOLNÉ – dá se pojistit cokoliv.

Pojištění osob (životní, úrazové, důchodové …), pojištění majetku, penzijnn pojištění, pojištění podnikatelů a ostatní spoření.

Mezinárodní finanční instituce

Možnosti plateb:         - Barterový obchod – platí se zbožím.

                                    - Volně směnitelné měny – eura, libry, ,jeny, dolary…

                                    - ECU – v bezhotovostní platbě, pouze přepočítává koeficient

                                    - Zlato

MMF – cílem byla podpora měnové spolupráce - stabilita měny, poskytování výhodných úvěrů, podpora při vytváření mnohostranných uměleckých smluv a konzultační činnost. 35 zakládajících členů (států).

Skupina světové banky – od r. 1945, 182 členů, Z 5 institucí:

IBRD (mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj) – poskytuje úvěrovou pomoc středně bohatým a chudším zemím

IDA (mezinárodní asociace pro rozvoj) – snaží se snižovat chudobu ve světě

IFC (mezinárodní finanční korporace) – poskytuje investice do soukromého sektoru a bezplatné konzultace

MIGA (agentura pro investiční záruky) – poskytuje záruky bankám za úvěry rozvojových zemí

IC SID - řeší spory mezi zahraničními investory a hostitelskou zemí

 

 

 1. Peněžní soustava

Bankovní systém ČR

 1. Centrální banka = ČNB
 2. Obchodní banky = všeobecné, specializované

 

Česká národní banka

Řízení:

Funkce:

 1. Řídí a provádí měnovou politiku
 2. Emituje hotovostní peníze, neplatné a poškozené stahuje z oběhu = emisní funkce
 3. Řídí peněžní oběh
 4. Spravuje účet státního rozpočtu
 5. Vede účty obchodním bankám
 6. Určuje měnový kurz české měny vůči zahraničním měnám
 7. Obchoduje s cennými papíry
 8. Zastupuje ČR na mezinárodních jednáních světových bankovních institucí
 9. Spravuje devizové rezervy ve zlatě a jiných měnách

Nástroje:

Měnová politika = ovlivňuje množství peněz v ekonomice

 1. Úroková sazba
 2. A) diskontní sazba – jde o sazbu, za kterou mohou komerční banky ukládat volné prostředky u ČNB
 3. B) reposazba - nejduležitější

   -  sazba za kterou ČNB půjčuje komerční banka: 

-roste-li reposazba – stahuje peníze z oběhu

-klesá-li reposazba - pouští peníze do oběhu

 1. C) lombardní sazba – za kterou ČNB poskytuje kom. Banka úvěry se zástavou cenných papírů
 2. Povinné minimální rezervy
  • V ČNB určuje kom. Banka určité procento z vkladu, které si musí povinně uložit
  • Tak se dostanou peníze mimo objekt, což působí protiinflačně
 3. Pravidla likvidit
  • ČNB určuje komerčním bankám poměr aktiva a pasiv, a krátkodobá aktiva musí být krytá krátkodobými zdroji a dlouh. aktiva dlouhod. zdroji
 4. Operace na volném trhu
  • ČNB nabízí nebo skupuje státní CP

 

Komerční a specializované banky

Obchodní banky:

 

Členění:

 1. Všeobecné banky = plná bankovní licence (uděluje ČNB)
 2. Specializované banky = poskytují pouze vybrané služby, např.: úvěry nebo se mohou specializovat na určité klienty nebo působí pouze na určitém území, mají omezenou bankovní licenci

Realizující obchody:

 1. Aktivní - banka je v roli věřitele: úvěry
 2. Pasivní - banka je v roli dlužníka: vklady
 3. Neutrální - ostatní bankovní služby

Funkce:

 1. Vkladová = banky vystupují v pozici dlužníka, neboť od klientů příjímají vklady, vyplácejí klientům úroky

   Divizové

   - je stanovena lhůta po výpovědi

Netermínované („na viděnou”)

 

 1. Úvěrová = poskytuje klientům úvěry, je v pozici věřitele

Návratnost - zde klient je schopen vrátit peníze do určité doby

Výnosnost - za kolik % půjčit, aby banka vydělala

 

 

1) Bonita klienta - majetkové poměry

2 Podnikatelský záměr - na co si bere úvěr, a tím si zjišťuje návratnost

3) Likvidita majetku – schopnost prodat majetek za hotovost

 

Klient může ručit:

1) Nemovitosti - hypoteční úvěr

2) Movitou věcí - stroje, CP, zásoby

3) Ručitel - FO,PO

4) Vinkulace vkladů - ručí zůstatkem na bankovním účtě

5) Pohledávkou

 

Dělení:

1) Dle účelů - provozní - na běžný provoz firmy

 -investiční - na pořízení dlouhodobého majetku

       2) Dle ručení - zajištěné x nezajištěné

       3) Dle poskytovatele - bankovní x nebankovní

       4) Dle úročení - s pevným úročením - krátkodobý

     - s pohyblivým úročením - dlouhodobý

       5) Dle času

 1. A) kontokorentní úvěr - bývá spojen s vkladovým účtem

+  umožňuje klientovi čerpat s účtů do mínusu do stanoveného limitu

-  při pozdním splacení úvěru jsou vysoké úroky

 1. B) Eskontní úvěr - souvisí s odkoupením (eskont) směnky od klienta před dobou její splatnosti
 2. C) Revolvingový - banka umožňuje opakovat čerpání úvěru po splacení předchozího úvěru
 3. D) Lombardní - se zástavou movité věci

    -akceptační - banka přijme cizí směnku

 

 

 

 1. A) hypoteční úvěr - zástavba nemovitostí

            - hypoteční zástavní listy

 1. B) emisní úvěr - spojen s emisí dlouhodobých CP např.: podmínkových obligací

Factoring- odkup krátkodobých pohledávek

Forfaiting – odkup dlouhodobých pohledávek

 1. Neutrální - bezhotovostní platební styk
 2. A) Zakládání a vedení účtu - podnikatel dokládá OP + výpis živ. Rejstříku nebo obchodního rejstříku
 3. B) Bezhotovostní platební styk - Úhrada (z příkazu plátce) x Inkaso (z příkazu příjemce)

Příkazy - jednorázový , hromadný, trvalý

Bezhotovostní platební styk se zahraničím:

 1. C) Platební karta – debetní (čerpání do mínusu) x kreditní
 2. D) Směnárenské služby - řídí se denním kurzem ČNB
 3. E) Obchody s CP – KB za své klienty obchoduje na burzách cenných papírů a spravují jim jejich portfolio CP
 4. F) Šeky - vydávání šeků se řídí směnečným a šekovým zákonem
 5. G) Bezpečnostní schránky - ukládají věci za poplatek
 6. H) Elektronické bankovnictví - interbanking (napojení klienta) x homebanking ( prostřednictvím modemu je klient napojen přes počítač na své účty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojišťovnictví

Druhy:

 1. Zákonné pojištění = vyplývá ze zákona a pro všechny osoby a podniky platí stejné podmínky
 2. A) Zdravotní - musí platit zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, stát, osoby bez zdanitelných příjmů

-spravují ho zdravotní pojišťovny a hradí z něho zdravotní péči zcela, a nebo částečně

 1. B) Sociální - platí ho zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, vybrané prostředky spravuje čeká správa sociálního zabezpečení, platí se důchody, nemocenské, podpora v nezaměstnansti
 2. Smluvně povinné - stát ho ukládá některým osobám a firmám a vzniká na základě uzavření písemné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou
 3. Povinné pojištění CK proti úpadku
 4. Povinné ručení
 5. Pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání

 

 1. Dobrovolné - životní - investiční, životní

        - neživotní - osob, majetku, autopojištění, cestovní pojištění, podnikatelů

 

Podílové fondy

 1. Peněžního druhu = do 1 roku, krátkodobé CP a termínované vklady
 2. Dluhopisové = nad 1 rok, nákup dluhopisů a obligací
 3. Akciové = nad 1 rok, nákup akcií
 4. Smíšené = krátkodobé i dlouhodobé, investovat se může do všeho

 

Kolektivní investování

 

Peníze

Vlastnosti peněz:

 1. Musí být snadno přenosné
 2. Dělitelné
 3. Těžko- padělatelné
 4. Stabilní = stálá kupní cena

 

Funkce peněz:

 1. Prostředek směny - zprostředkovávají směnu zboží a služeb
 2. Oběživo- obíhají mezi subjekty trhu
 3. Zúčtovací jednotka - pomocí nich umíme vyjádřit hodnotu jakékoliv produktu
 4. Tezaurace - „jako poklad“

     - slouží k hromadění je možné je použít i v budoucnu

Vývoj peněz:

 1. Naturální směna = výměna zboží
 2. Komoditní peníze = (všeobecný ekvivalent), zboží přijímané na určitém území, drahé kovy
 3. Mince
 4. Bankovky

 

Podoby peněz:

 1. Bezhotovostní peníze = peníze na účtě, peníze v nemovitosti
 2. Hotovostní peníze = bankovky, mince

Ochranné prvky peněz:

 1. Vodoznak
 2. Okénkový proužek s mikrotextem
 3. Barevná vlákna
 4. Soutisková značka
 5. Skrytý obrazec
 6. Proměnlivá barva
 7. Iridescentní pruh
 8. Mikrotext

 

PODOTÁZKY:


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148