FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Inventarizace majetku a závazků

  1. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků se provádí v podniku minimálně 1 do roka, a to k 31. 12. (jedna z uzávěrkových operací). Účetní jednotka však může stanovit, aby se inventarizace některých složek majetku prováděla častěji.

Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti. Jedná se o:

- od pojmu inventarizace je třeba odlišit pojem inventura

Inventura:

- slouží ke zjištění skutečného stavu majetku či závazků

- rozlišujeme:

  1. fyzickou inventuru, která se provádí u majetku hmotné povahy (zásob, DM, peněžních prostředků), a to počítáním, vážením, měřením
  2. dokladovou inventuru, která se provádí u majetku nehmotné povahy (pohledávek, běžných a úvěrových účtů) a u závazků, a to písemným ověřováním u jednotlivých odběratelů, dodavatelů, bankovních ústavů

Údaje zjištěné inventurou se zapisují do inventurního soupisu,

Inventarizaci provádí inventarizační komise. Musí mít nejméně dva členy, přičemž vedoucím inventarizační komise nesmí být hmotně odpovědný pracovník.

O inventarizaci se vyhotovuje inventarizační zápis (u pokladní hotovosti zápis o pokladním skontru), který musí být opatřen podpisovým záznamem všech členů komise.

Údaje zjištěné inventurou se zapisují do inventurního soupisu,

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY:

Pokud je skutečný stav > stav účetní - PŘEBYTEK (výnos)

Přebytek zásob: 112, 132, / 648, 121, 122, 123 / 581, 582, 583

Přebytek v pokladně: 211 / 668

Přebytek cenin: 213 / 668

Pokud je skutečný stav < stav účetní – MANKO (náklad)

Manko u zásob ještě rozlišujeme:

  1. manko do normy – pouze u specifického druhu zásob, kde neovlivníme úbytek – např. potraviny, kapaliny, písek – je nutno ve vnitropodnikové směrnici stanovit normu úbytku

manko do normy účtujeme jako úbytek zásob:

manko do normy materiálu 501/112

manko do normy zboží 504/132

manko do normy výrobků 583/123

manko do normy nedokončené výroby 581/121

manko do normy polotovarů 582/122

  1. manko nad normu, zaviněné manko – účtujeme na účet 549 – manka a škody

549 /112, 132, 123, 121, 122

  1. manko u pokladní hotovosti označujeme pojmem SCHODEK – účtujeme vždy do finančních nákladů na účet 569

schodek v pokladně 569/211

manko cenin 569/213

  1. pokud se prokáže vina hmotně odpovědné osobě (skladníkovi, pokladníkovi), předepíše se mu manko k úhradě

předpis manka zásob skladníkovi k úhradě 335/648

předpis schodku nebo manka cenin pokladníkovi k úhradě 335/668

  1. úhrada předepsaného manka:

hotově 211/335

srážkou ze mzdy 331/335


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148